Enseignement fondamental

Timeline vum Reformprojet

6/21
Start vum Projet

6/21 - 01/22
Preparation. De Projet gëtt an der Ekipp a mat verschidde Partner preparéiert.

01/22 - 04/23
Consultatiounsphas. 9 CoLaben a weider Workshops mat Akteuren aus dem Bildungsberäich, virun allem awer mam Léierpersonal an de Kanner

01/23 - 09/23
Analys a Synthees. D’Aussoe vun de Consultatiounen ginn analyséiert an syntheetiséiert,
wichteg Erkenntisser aus der Wëssenschaft ginn zesummengedroen.

03/10/23
Whitepaper fir en neie Plan d’études: 
D’Haapterkenntnisser aus der Consultatiounsphas an déi grouss Leitlinne fir den neie Pan d’études ginn an engem Wäissbuch festgehal.

11/23 - 08/24
Verfaassen vum Kaderdokument. An dësem Deel vum Plan d'études wäerten déi grouss Zilsetzunge vum Fondamental beschriwwe ginn.

09/24 - 06/26
Den Haaptdeel vum PE gëtt geschriwwen.
Zesumme mat Aarbechtgruppe ginn d'Inhalter, d'Kompetenzbeschreiwungen an d'Sockelen festgeluecht.

09/23 - 06/26
Digital Plattform. Dës Plattform soll dem Léierpersonal d’Schaffe mam Plan d’études an Zukunft sou einfach wéi méiglech maachen.

09/25 - 06/26
Formatiounen. All Léierpersoun soll optimal virbereet ginn.

09/26
D’digital Plattform geet online.

09/26
Implementatioun. Den neie Plan d'études gëtt konkret an de Schoulen ëmgesat.